明月幾時有? 把酒問青天.
ming1yue4 ji3shi2 you3? ba3jiu3 wen4 qing1 tian2.

不知天上宮闕,今夕是何年.
bu4zhi1 tian1shang4 gong1 que2, jin1 xi1 shi4 he2 nian2.

我欲乘風歸去,唯恐瓊樓玉宇,
wo3 yu4 cheng1feng1 gui2 qu4, wei2 kong3 qiong2 lou2 yu4 yu3,

高處不勝寒.
gao1 chu3 bu4sheng4 han2.

起舞弄清影,何似在人間 !
qi3 wu3nong4qing1 ying3, he2 si4 zai4 ren2jian1!

轉朱閣,低綺户,照無眠.
zhuan3 zhu1 ge2, di2 qi3 hu4, zhao4 wu2 mian2.

不應有恨,何事長向別時圓 ?
bu4 ying1you3 hen4, he2 shi4 zhang3 xiang4 bie2 shi2 yuan2?

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺
ren2 you3 bei1huan1li2he2, yue4 you3 yin1 qing2 yuan2 que1

此事古難全.
ci3 shi4 gu3 nan2 quan2.

但願人長久千里共嬋娟.
dan4yuan4 ren2 chang2jiu3 qian2 li3 gong4 chan2juan1.

轉朱閣,低綺户,照無眠.
zhuan3 zhu1 ge2, di2 qi3 hu4, zhao4 wu2 mian2.


retour Karaoke

 

 Quand est-ce-qu'il fera pleine lune ? 


不應有恨,何事長向別時圓 ?
bu4 ying1you3 hen4, he2 shi4 zhang3 xiang4 bie2 shi2 yuan2?

別時圓 ?
bie2 shi2 yuan2?

 
人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,
ren2 you3 bei1huan1li2he2, yue4 you3 yin1 qing2 yuan2 que1

此事古難全.
ci3 shi4 gu3 nan2 quan2.

但願人長久,千里共嬋娟.
dan4yuan4 ren2 chang2jiu3 qian2 li3 gong4 chan2juan1.

 

imprimer le texte